Hyresvillkor

Hyresvillkor 2020-1

§1. Tillämplighet: Nedanstående villkor skall gälla, om annat inte avtalats
mellan uthyrare och hyresman.

§ 2. Förkortningar: Stockholm Eliteljud AB nedan kallat SEAB.

§ 3. Leverans: All leverans sker från SEAB:s lager i Bromma om inget annat
överenskommits.

§ 4. Priser: Alla priser i Seab:s prislistor avser hyror där hyresmannen hämtar
utrustningen själv. Priserna anges per första dygn eller helg(fredag retur
Måndag.Vid långtidshyra används särskild prislista.

§ 5. Betalning: Hyran debiteras förskottsvis med Swish eller kort.
Avtalskunder faktureras.

§ 6. Hyrestid: Med hyresperiod avses den tid som löper mellan det att
utrustningen lämnar Seab:s lager till dess att den är fullt returnerad, oavsett om
detta sker av hyresmannen själv eller genom SEAB:s egna bud/fraktbolag. Ut
och inlämning sker alltid från samma ställe om inte annat avtalats.

§ 7. Utrustning som ej returneras inom avtalad tid debiteras tilläggshyra
motsvarande en dygnshyra. Vid dröjsmål över ett dygn utgår löpande dygnshyra
för varje påbörjat dygn.

§ 8. Har parterna avtalat att SEAB skall hämta utrustningen vid hyresperiodens
slut, och den då inte är tillgänglig för avhämtning, är hyresmannen skyldig att
ersätta SEAB för de extra kostnader som uppkommer.

§ 9. Avbokning/preliminär bokning: SEAB arbetar inte med preliminära bokningar
utan varje bokning behandlas som definitiv. Avbokning av bokad utrustning
måste göras senast 10-dagar före den bokade hyrestidens början. Om detta ej är
gjort utgår en avbokningsavgift enligt följande:
Avbokning tidigare än 10d 0 %. 3-9 dagar 50 %. 0-2d 100 %
av hyresbeloppet.
Ändringar av budtider måste göras senast 1dygn innan avtalad leverans.
Eventuellt tillägg av ändrat bud kan tillkomma.

§ 10. Hyrestagarens ansvar/skyldighet: Hyresmannen är ensam ansvarig under
hela hyresperioden för skada på och eller förlust samt visuella skador av hyrd
utrustning oavsett om det beror på vållande eller våda (olyckshändelse). Det
åligger hyrestagaren att bruk och handhavande av utrustningen sker på sådant
sätt att skada ej sker, och att utrustningen I alla delar och avseenden återlämnas
i samma skick som vid utlämnandet.
Det åligger hyresmannen att vid början av hyresperioden kontrollera att
utrustningen är i funktionsdugligt skick.
Vid återlämnandet av utrustning testas funktionsdugligheten och att
utrustningen är komplett och rengjord.

Det åligger hyrestagaren att hålla utrustningen försäkrad under hela
hyresperioden. Vid eventuell skada på eller förlust av hela eller delar av den
hyrda utrustningen är hyrestagaren skyldig att utan dröjsmål ersätta SEAB för
den försvunna/skadade utrustningen till fullvärde. Hyrestagaren är skyldig att
omedelbart meddela SEAB när skada eller förlust inträffat. Med skada menas ej
interna fel på utrustningen orsakade av förslitning eller fabrikationsfel som
hyrestagaren ej kan göras ansvarig för.

§ 11. Uthyrarens ansvar/ skyldighet: SEAB ansvarar för att utrustningen är felfri
och funktionsduglig vid utlämningstillfället.
Skulle fel eller skada uppstå under hyresperioden skall hyrestagaren genast
underrätta SEAB. Eventuellt fel skall repareras av serviceavdelningen på SEAB och får
inte utföras av hyrestagaren utan SEAB:s godkännande.
Hyrestagaren ansvarar för att defekt utrustning kommer SEAB tillhanda för
reparation eller utbyte. SEAB har rätt att ersätta defekt eller skadad utrustning
med likvärdig utrustning om ersättningsutrustning av samma typ och fabrikat ej
finns tillgänglig.
Hyrestagaren medger SEAB tillträde till de lokaler där utrustningen finns för
kontrollservice eller annat åtagande i samband med uthyrningen.

§ 12. Äganderätt: Utrustningen kvarstår i SEAB:s ägo under hela hyresperioden.
Hyrestagaren får därför inte låna ut, pantsätta, överlåta, byta ut eller sälja
utrustningen. Den får ej heller uthyras i andra hand eller flyttas från
överenskommen plats.

§ 13. Uthämtning till eller från SEAB.
Om parterna inte avtalat att SEAB skall ombesörja transporten av den förhyrda utrustningen ansvarar hyresmannen själv för att beställd och erforderlig utrustning hämtas vid hämtningstillfället och återlämnas på samma ställe. Det åligger hyresmannen att kontrollera att hämtningen resp. återlämnandet innehåller samtliga beställda eller förhyrda delar.

§ 14. Hyresmannen ansvarar för att utrustningen ej utsätts för skada vid inkoppling till elnät och/eller sammankoppling med annan ljudutrustning. Hyrestagaren äger ej rätt att göra ingrepp som egna reparationer i utrustningen eller ändra förinställda inställningar.

§ 15. Elsäkerhet: Vid arrangemang där SEAB tillhandahåller såväl utrustning
som personal svarar hyresmannen för att erforderlig elektricitet enligt
hyreskontraktet finns tillgänglig och att samtliga eluttag är riktigt och korrekt
kopplade av yrkespersoner. Kostnader i samband med skador uppkomna av felaktig
elspänning debiteras hyrestagaren.

  • 16. Personal: Uthyrningsvillkoren gäller såväl när SEAB har personal på plats
    som när hyresmannen själv står för personal. Observera att kostnaden för vår
    personal ej ingår i kostnaden för förhyrning av utrustningen.

ALLMÄNT
Vi reserverar oss för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på
Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation,
felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer,
valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i
lager.
BETALNING MOT FAKTURA (Endast avtalskunder)
Betalningsvillkor 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift samt
lagstadgad dröjsmålsränta.
Frakter / Transporter I Stockholm.
Om vi inte hinner köra ut utrustningen själva anlitar vi budföretaget: Budwheels.

BETALNING
Du kan betala med Kort eller Swish-handel som hanteras av tredjepartsleverantören Bambora (Bambora Group AB).

VALUTA
SEK

OBS! Du måste vara över 18 för att få beställa från oss. Annars krävs
målsmans godkännande.
Har du frågor gällande villkor, kontakta oss gärna.
Telefon +46 8833338
info@eliteljud.se

Kontakta oss